Een open en warme school

Basisschool Anne Frank is een open, warme, betrokken, buurtgebonden school. Ons deskundige team heeft aandacht voor alle kinderen en hecht veel belang aan een goede samenwerking met ouders. We zien de school als een lerende organisatie en zijn voortdurend in ontwikkeling om ons onderwijs aan te passen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind. Onze schoolverlaters hebben zelfvertrouwen, kennen hun talenten en zijn sociaal-maatschappelijk behendig: klaar om de stap naar het vervolgonderwijs te maken. 

“Elk kind succesvol naar school!”

Rekening houden met verschillen

Elk kind is anders. Om te beantwoorden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van elke leerling houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillen: op cognitief, creatief, lichamelijk en sociaal-emotioneel vlak. We werken vanuit het directe instructiemodel, dat rekening houdt met verschillende manieren van leren. Elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, doelstelling, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. Leerlingen kunnen deze fasen in een verschillend tempo doorlopen, met veel of weinig instructie van de leerkracht. 

Kerndoelen

Ons curriculum (aanbod) is gebaseerd op de kerndoelen, door het Ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen. Ze zijn opgedeeld in twee soorten. Leergebiedspecifieke doelen gaan over specifieke vakken, zoals rekenen/wiskunde en taal/communicatie. Leergebiedoverstijgende doelen hebben betrekking op meer algemene vaardigheden, zoals sociaal gedrag, leerhouding, mens en natuur, mens en maatschappij, en kunst en cultuur. Onze school voldoet aan alle gestelde kerndoelen.

geel blok

Laptop

play

Bieb

De buurt

Kindcentrum Anne Frank omvat de wijken Heugem en Randwyck: een voormalig dorp en een nieuwbouwwijk. Basisschool Anne Frank is opgericht in 1966 en ruim een halve eeuw oud. Veel ouders hebben zelf op deze school gezeten. Het overgrote deel van onze leerlingen is afkomstig uit de buurt, maar ook kinderen uit verder gelegen wijken zoals De Heeg bezoeken inmiddels onze school. Het aantal leerlingen, dat een tijd lang daalde als gevolg van krimp in de regio, stabiliseert de afgelopen jaren rond de 190. 

Vergroot je wereld

Ons onderwijs stopt niet bij de schoolpoort. Kindcentrum Anne Frank heeft goede contacten met verenigingen en het zorgcentrum in de buurt. Ook met organisaties in andere delen van de stad en regio zoeken we steeds vaker de verbinding, bijvoorbeeld bij de organisatie van schoolreisjes. Door de open en prettige sfeer lopen ouders makkelijk bij ons binnen.

Open en warm

Stevige basis

Rust en regelmaat

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren