Prikbord

Nieuws & agenda

 

Beeldje Anne Frank

De naam Anne Frank is niet zomaar een naam. Het is een naam die refereert aan een belangrijk gegeven uit onze geschiedenis. Een naam die zeker in de huidige tijd met alle tegenstellingen en onverdraagzaamheid in de maatschappij, steeds meer inhoud krijgt. Als school dragen we de nagedachtenis van Anne Frank daarom ook nadrukkelijk uit door het project rondom WOII, het bezoek aan kamp Vught en de militaire begraafplaats in Margraten en de herdinking bij het herinneringsmonument op de Abstraat. Binnen ons schoolgebouw wordt daarnaast op meerdere manieren gerefereerd aan de naamgeefster van onze school, Anne Frank. Zo staat er in de hal een symbolische kastanjeboom, zijn er op ramen teksten uit het dagboek te vinden, staat in de hal een boekenkast met materialen over Anne Frank en hangen her en der in het gebouw foto's van Anne Frank en het achterhuis. Om deze "verzameling" compleet te maken wordt hier over een tijdje een bronzen borstbeeldje van Anne Frank aan toegevoegd. Dit kunstwerk is gemaakt door de bekende kunstenaar Wil van der Laan, die o.a. ook de schepper is van de Engel op de Groene Loper. Op vrijdag 25 november jl. waren de leerlingen van groep 7 aanwezig bij het gieten van dit beeld in de bronsgieterij vlak over de grens in Vroenhoven. Een unieke ervaring voor de leerlingen en hun begeleiders.

 

 

 

25 novemberLees verder
Kunstproject JIM

Begin november staat in het Mecc het paardensportevenement "Jumping Indoor Maastricht" (kortweg JIM) weer gepland. Dit jaar is aan verschillende bedrijven gevraagd een "paard" te sponsoren en dit kunstzinnig te versieren. Onze school heeft het door het Mecc gesponsorde paard mogen versieren. Onder leiding van kunstdocente Nicole Mulkens hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een wit paard omgetoverd tot een mooi kunstobject. Vandaag is "ons" paard op transport naar het Mecc gegaan, waar het tijdens het JIM te bewonderen zal zijn. 

19 oktoberLees verder
Bags2School

De afgelopen dagen hebben we voor het eerst kleding ingezameld voor de actie "Bags2School". De opbrengst heeft ons verrast en we willen u dan ook hartelijk danken voor uw medewerking. Uiteraard zullen we u binnenkort laten weten hoeveel geld we kunnen toevoegen aan het budget van de ouderbijdrage, bedoelt voor leerling activiteiten. We zijn van plan om jaarlijks 2 keer aan deze actie deel te nemen. De volgende inzameling zal plaatsvinden in de week van 17 april 2023.

19 oktoberLees verder
Studiedag

Terwijl de leerlingen woensdag 12 oktober genoten van een vrije "nazomerdag" is er door het team tijdens de 1e studiedag van het schooljaar hard gewerkt. Samen met het team van basisschool De Maasköpkes, hebben we ons uitgebreid laten informeren over de zogenaame "executieve functies". De term executieve functies is een containerbegrip voor functies die een rol spelen in het denken en het doen. Simpel gezegd: dankzij deze functies kun je een taak plannen, oplossingen bedenken, doordacht starten met een taak, een stapsgewijze aanpak volgen, goed reageren op problemen en veranderingen, je niet laten afleiden en ondertussen het einddoel in de gaten houden. Goede executieve functies kun je vergelijken met fietsen. Je hebt een aantal basisvaardigheden nodig om veilig te kunnen fietsen, zoals opstappen, trappen, sturen, remmen en om je heen kijken. Beheers je slechts één vaardigheid kun je echt nog niet goed fietsen. Sterker nog: een vaardigheid die niet goed werkt, geeft problemen. Om de executieve functies beter in onze lessen aan bod te laten komen, hebben we specifiek gekeken naar een tweetal methodes: "Breinhelden" en "Wijzer in executieve functies". In de loop van de komende weken zullen we bekijken welke van beiden het best bij ons past. 

13 oktoberLees verder
Week tegen het pesten

Week tegen Pesten 2022

Van 26 t/m 30 september 2022 is de landelijke Week tegen Pesten met als thema “Grapje. Moet toch kunnen?!”

 

Uiteraard nemen we hier schoolbreed aan deel en besteden we in iedere klas dagelijks aandacht aan dit thema.  Een samenvatting van wat we zoal doen:

 

In iedere groep wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema pesten, o.a. door gebruik te maken van kinderboeken en films rondom dit thema. Bij groep 1-4 kunt u dan denken aan prentenboeken als Het lelijke jonge eendje, Ze pesten me, Haas en Mol zoeken een uitweg en Hangoor en films als Assepoester en Dombo. In de bovenbouw wordt jaarlijks hetzelfde themaboek voorgelezen. In groep 5 is dat SuperDolfje (Paul van Loon) over buitengesloten worden omdat je anders bent. Groep 6 besteedt aandacht aan cyberpesten middels 500 appjes die ik niet wil lezen (Maren Stoffels). Groep 7 gaat in op rassendiscriminatie m.b.v. het boek Bikkels (Carry Slee). De gevolgen van pesten worden in groep 8 op indringende wijze aan bod gebracht middels het boek en de film van Spijt! (Carry Slee). Groep 6 kijkt daarnaast standaard naar een lessenserie van het Klokhuis over pesten. En in groep 7 en 8 maken de afzonderlijke groepen afspraken over chatten via Internet (met name via de groepsapp) a.d.h.v. de les “Whatshappy”. Verder beschikken we over een keur aan andere materialen waaruit de leerkrachten kunnen putten:  kletskaartjes, teksten van begrijpend lezen, kwartet- en bordspel van de coole kikker of dans- en muzieklessen. Deze materialen staan gedurende deze week waar mogelijk ook uitgestald op de leerpleinen beneden en boven.

 

Daarnaast wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en wordt kinderen geleerd dat als er iets gebeurt wat ze niet prettig vinden, ze dit moeten aangeven door “Stop, hou op!” te zeggen. Verder wordt hen aangeraden om door te lopen als het niet stopt en er vervolgens met iemand over te praten. Deze regel noemen we op school “Stop, loop door, praat”. Tijdens het rondje van de schoolcontactpersoon komt deze regel ook jaarlijks aan bod. In iedere groep hangt bovendien een poster met dit stappenplan erop. We leren hen ook dat praten over pesten géén klikken is en dat iedereen er verantwoordelijk voor is dat pesten stopt.

Naar de kinderen toe wordt nogmaals in herinnering gebracht dat juf Vera van groep 6 de anti-pestcoördinator is. Ook voor u als ouder(s), verzorger(s) is zij het aanspreekpunt, mocht u er onverhoopt met de leerkracht van uw kind niet uitkomen. 

 

Op school hebben we uiteraard ook een pestprotocol, waarin staat hoe we proberen pesten te voorkomen (o.a. door deel te nemen aan deze Week tegen Pesten, de Gouden/Zilveren/Bronzen Weken te doorlopen en door het rondje van de schoolcontactpersoon). Maar ook wat we curatief doen, mocht er onverhoopt tóch gepest worden. Dit kunt u altijd nalezen in ons pestprotocol (in te zien via www.scholenopdekaart.nl of rechtstreeks te downloaden via: https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/10014/d767423f-31bf-4e4d-a025-209735b32397). 

 

 

26 septemberLees verder
Schoolcontactpersoon

(Rondje) schoolcontactpersoon

Op verschillende manieren proberen we er op onze school voor te zorgen dat kinderen zich prettig voelen in hun groep en lekker in hun vel zitten. In het vorige nieuwsbericht kon u lezen over de Gouden Weken. In dit nieuwsbericht ga ik dieper in op de rol van de schoolcontactpersoon.

 

De term schoolcontactpersoon

De schoolcontactpersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die klachten hebben over de school(situatie). Binnen elke school is minstens één schoolcontactpersoon, deze persoon is geen lid van de schooldirectie. Bij ons op school ben ik, Vera Mommers (leerkracht groep 6) dat. Bij de jongere kinderen noem ik mezelf “de probleempjesjuf”.  Ieder schooljaar maak ik in september een rondje langs groep 3 t/m 8 a.d.h.v. een praatplaat. We bespreken dan welke situaties van ongewenst gedrag kunnen voorkomen (pesten, betasten, bekijken,…) en hoe ze hiermee om moeten gaan: expressief “Stop, hou op!” roepen en/of hulp inschakelen. Ik vraag te bedenken wie ze in nood in vertrouwen durven nemen (ouders, vrienden, leerkracht,…) en wijs hen ook op mijn “bestaan” als “probleempjesjuf”. Oudere kinderen attendeer ik bovendien op de kindertelefoon (0800-0432). Daarbij vertel ik ook dat ze via Internet kunnen bellen met vrijwilligers, maar dat dit alleen via wifi gratis is. Misschien goed om deze stappen ook nog eens in alle rust thuis met uw kind te bespreken! Mijn jaarlijkse rondje staat dit jaar aanstaande vrijdag, 23 september gepland.

Daarnaast ben ik dus ook het aanspreekpunt voor ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school en / of een specifieke situatie binnen de context van school. Hieronder volgt een formeel stukje over die kant van mijn taak, uit het protocol van schoolcontactpersonen van MosaLira:

 

Het takenpakket van een schoolcontactpersoon

  1. De schoolcontactpersoon beantwoordt vragen over de wijze waarop in de school met een klacht wordt omgegaan.
  2. De schoolcontactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de “klager” en informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. De schoolcontactpersoon wijst de klager op de mogelijkheid zich door de (externe) vertrouwenspersoon te laten bijstaan bij de verdere klachtafhandeling.
  3. De schoolcontactpersoon is enkel de spreekwoordelijke bewegwijzering in de klachtenregeling. De schoolcontactpersoon neemt geen bemiddelende rol in tussen klager en aangeklaagde en vervult geen actieve rol in de verdere klachtafhandeling.
  4. De schoolcontactpersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het veiligheidsbeleid.
  5. De schoolcontactpersoon rapporteert (half)jaarlijks aan de directie en het bestuur, waarbij geanonimiseerd de klachten zijn geregistreerd en waarin aanbevelingen staan om zaken op te pakken.

Mogelijkheden bij een klacht

Na het eerste gesprek – waarin de klager is opgevangen en de klacht gedefinieerd – volgt mogelijk nog een gesprek. Daarin gaat de schoolcontactpersoon samen met de klager na welke mogelijkheden er zijn om de klacht weg te nemen. Eerst wordt gekeken of de klacht op schoolniveau kan worden opgelost. Soms is een gesprek met diegene tegen wie de klacht zich richt voldoende om de klacht weg te nemen. Is dat al geprobeerd of wil de klager deze weg niet bewandelen dan wijst de schoolcontactpersoon de klager op de volgende vervolgmogelijkheden:

  • Betrekken van de schoolleiding bij de klacht.
  • Via bemiddeling komen tot een oplossing van de klacht.
  • Indienen van een klacht bij de klachtencommissie; bij voorkeur bij de interne klachtencommissie (van MosaLira) of eventueel bij de landelijke klachtencommissie.
  • Aangifte doen als er sprake is van strafbare feiten.

Een externe vertrouwenspersoon kan bij al deze mogelijkheden worden benaderd.

Het is de klager (leerling, ouder of collega) die bepaalt wat de vervolgstappen zijn. De schoolcontactpersoon geeft daarbij aan wat de consequenties zijn van de verschillende mogelijkheden, zodat de klager bewust een keuze kan maken. Daarbij vraagt de schoolcontactpersoon  ook door naar de reden van bijvoorbeeld het niet willen nemen van een (bepaalde) vervolgstap. Mogelijk speelt angst een rol. Voor verdere begeleiding in de klachtafhandeling wijst  de schoolcontactpersoon de klager op de mogelijkheid van bijstand en advies door een (externe) vertrouwenspersoon. Indien gewenst brengt de schoolcontactpersoon de (externe) vertrouwenspersoon in contact met de klager.

 

De uitgebreide klachtenregeling vindt u op de website van onze stichting, www.mosalira.nl , onder praktische informatie: https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2021/07/Klachtenregeling-MosaLira.pdf

 

In mijn laatste nieuwsbericht over de Gouden Weken leest u meer over de Week tegen Pesten, van 26-30 september aanstaande.

23 septemberLees verder
Toon je Talent

Met ingang van dit schooljaar nemen we deel aan het culturele programma "Toon je Talent". Dit programma biedt kinderen kans verborgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen maken tijdens "Toon je talent" op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met hen kan doen, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. Het programma is opgebouwd als doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Het focust op actieve deelname van het kind en stelt het kind centraal in de zo belangrijke eerste fase van hun culturele "loopbaan". Kinderen tot ongeveer 8 jaar staan namelijk nog helemaal open voor het ontdekken en tonen van hun talent. Hoe ouder het kind, hoe meer wenselijk gedrag het kind zal vertonen en hoe meer het beïnvloed zal worden door de sociale omgeving.

 

Gedurende twee blokken van zes weken krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 les van een kunstdocent uit één van bovengenoemde disciplines. Dit schooljaar staan op onze school de thema's dans (tussen zomer- en herfstvakantie) en muziek (tussen Kerst - en carnavalsvakantie) centraal. In het volgende schooljaar staan de thema's toneel en beeldende vorming centraal. Gedurende een schoolloopbaan van groep 1 t/m 8 komen de leerlingen dus 4 keer met alle genoemde disciplines in aanraking. Na iedere cyclus van 6 weken volgt er zogenaamde "open les", waarbij u als ouder welkom bent zodat u met eigen ogen kunt zien wat "Toon je Talent" met uw kind doet en wat het voor uw kind betekent. Naast de lessen brengen de leerlingen in de loop van het schooljaar daarnaast ook een bezoek aan een culturele instelling in de stad Maastricht. Voorbeelden hiervan zijn Filmhuis Lumière, Opera Zuid, Centre Céramique, Bonnefantenmuseum, Philharmonie Zuid-Nederland, Kumulus of Natuur Historisch Museum. Ook de groepen 1 en 2 worden in dit project meegenomen. Voor hun is er echter een aangepast programma.

 

13 septemberLees verder
Start schooljaar 2022-2023

Vanmorgen hebben we samen op het schoolplein het schooljaar 2022-2023 geopend. Alle juffen en meesters waren gelukkig net op tijd terug van hun vakantie! Met vrolijke gezichten en een nog steeds volop aanwezig zonnetje gingen de leerlingen samen met de leerkrachten naar binnen om met elkaar vakantie verhalen uit te wisselen, maar ook om boeken en schriften uit te delen en de eerste werkjes te maken! We gaan er samen een fantastisch jaar van maken!

5 septemberLees verder
Sociaal emotionele ontwikkeling

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Hopelijk is uw kind (weer) fijn gestart in zijn/haar groep! De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. De eerste weken bepalen namelijk het succes voor de rest van het schooljaar. Ontwikkelt een groep zich tot een positieve, een neutrale of een negatieve groep? De leerkracht heeft er veel invloed op! Vandaar dat wij als schoolteam bewust onze kansen pakken middels 1. de zogenaamde Gouden Weken, 2. het rondje van de contactpersoon en 3. de Week tegen het Pesten. De komende drie blogs ga ik hier dieper op in. In dit blog vertel ik u graag meer over de Gouden Weken:

 

Groepsvorming vindt het hele jaar door plaats. Bruce Tuckman heeft dit voor het eerst duidelijk omschreven en verdeeld over vijf verschillende fases, die soms meerdere keren per jaar plaats vinden:

 

Fase 1: Forming. Na de zomervakantie komen de kinderen terug op school. Soms komen kinderen terug in een groep die voor de zomervakantie al bestond. Dan zal deze fase sneller verlopen dan bijvoorbeeld bij de kleuters, groep 3 of in de brugklas. Daar is de groep voor iedereen nieuw (en dus extra spannend). De kinderen tasten elkaar af. Vertrouwde verhoudingen kunnen anders liggen. Misschien is je beste vriend(in) blijven zitten/verhuisd of in de zomervakantie met iemand anders hecht bevriend geraakt. Je leert elkaar (opnieuw) beter kennen. Wat kan wel en wat kan niet in deze groep, bij deze kinderen en bij deze leraar? Wanneer hoor je erbij? Middels allerlei kennismakingsspelletjes geven we als leerkrachten de kinderen de mogelijkheid elkaar en ons echt te leren kennen en gezamenlijke succeservaringen op te doen. Ze gaan vooral op zoek naar overeenkomsten tussen zichzelf en anderen. Deze fase vindt vooral plaats in de eerste dagen van het schooljaar. Maar een groep kan ook in deze fase terechtkomen wanneer er tussentijds nieuwe leerlingen bijkomen (bijv. bij de kleuters).

 

Fase 2: Norming. In deze fase ontstaan de groepsnormen en –waarden. Samen met de leerlingen stellen we de klassenregels op. Zo bepalen we hoe we met elkaar willen omgaan. Preventief gedragsverwachtingen aangeven is immers veel effectiever dan praten over gedrag als de problemen er al zijn. Daarom maken we vanaf dag 1 helder wat we van de kinderen verwachten in de klas en op school. Positief gedrag ontstaat niet vanzelf. Hier is inoefening voor nodig. Via rollenspellen oefenen we bijvoorbeeld hoe dit gedrag er in de gangen uitziet. Leerlingen bespreken ook hoe ze zichzelf en anderen aan deze afspraken kunnen houden. Daarnaast worden er activiteiten gedaan op het gebied van omgaan met groepsdruk en positief communiceren met elkaar. Ook doen ze opdrachten die de teamgeest bevorderen. Deze fase start ook aan het begin van het schooljaar. Na iedere vakantie kan het weer nodig zijn de omgangsregels weer even op te frissen.

 

Fase 3: Storming. Na een aantal weken heeft de groep als het goed is een goede basis gelegd en is er een positieve sfeer. Tot de stormingsfase aanbreekt… Als de kinderen elkaar (een beetje) kennen, gaan ze op zoek naar hun eigen positie in de groep. Dit gebeurt vaak eerst voorzichtig, aftastend en later met meer nadruk. In deze fase wordt duidelijk wie de leiders zijn en worden groepjes gevormd. In deze fase zie je dat groepsleden gaan opkomen voor hun eigen belangen en hun klasgenoten proberen te beïnvloeden. Soms zorgt dit voor spanningen en strijd. Als leerkracht moet je in deze fase dingen laten gebeuren. Spanningen, strijd en (kleine) conflicten horen erbij en bieden ook kansen. We werken aan een positief en veilig klimaat door ontstane conflicten goed te begeleiden en kinderen te laten zien hoe ze deze conflicten kunnen oplossen. Door het inzetten van samenwerkingsopdrachten, spelletjes en quizzen ontmoeten kinderen veel verschillende klasgenoten. Zo oefenen ze conflicthantering en omgaan met winnen en verliezen. Daarnaast kunnen ze zo experimenteren met hun rol binnen de groep en leren opkomen voor zichzelf en anderen. De fase van storming vindt plaats vanaf een week of vier na de start van het schooljaar en kan duren tot (iets na) de herfstvakantie. U als ouder heeft thuis waarschijnlijk ook het meest last van deze fase. Weet nu dus dat deze fase ook in positieve groepen niet te voorkomen is en hoort bij een gezond groepsproces. Als je als leerkracht in fase 2 de kaders goed aangezet hebt, is de sfeer na de derde fase weer top!

 

Fase 4: Performing. Een gemiddelde groep leerlingen komt na ongeveer zes tot acht weken in de fase van performing terecht. Dat is rond de herfstvakantie. Deze fase is de langste fase van het schooljaar en duurt tot de laatste weken van het schooljaar. In deze fase kennen leerlingen en leerkracht(en) elkaar inmiddels behoorlijk goed en zijn de normen vastgesteld. Ze waarderen elkaar en hebben respect voor elkaar. Dit zorgt ervoor dat iedereen op een prettige manier kan samenwerken. Er zijn weinig schommelingen in gedrag. Uiteraard zijn er wel eens meningsverschillen of conflicten, maar het lukt de groep om deze op te lossen. Kinderen durven hun kwaliteiten te laten zien, maar durven ook kwetsbaar te zijn in de groep. Eigenlijk lijkt alles soepel te verlopen; de groep heeft zich gevormd. De regels zijn duidelijk en worden weer nageleefd en de onderlinge verhoudingen zijn bekend. Er is sprake van onderlinge afhankelijkheid. Ze moeten immers tot prestaties komen. In deze fase worden veel activerende en coöperatieve werkvormen ingezet, waardoor de kinderen elkaar blijven ontmoeten. Zo ontdekken en bespreken ze hun eigen en elkaars kwaliteiten en talenten. Ze nemen samen besluiten en bouwen samen sociale en emotionele competenties uit.

 

Fase 5: Adjourning. In deze fase is de zomervakantie in zicht. De groep sluit een schooljaar af en neemt afscheid. (Ook als een leerling tussentijds uit een groep vertrekt is hier sprake van). In groepen die na de zomervakantie weer samenkomen is deze fase minder ingrijpend en lang dan bijvoorbeeld in groep 2 of 8. In deze fase kun je verschillende reacties en emoties tegenkomen. Grofweg gaan leerlingen op twee manier om met afscheid: fitten (ruzie maken om het afscheid makkelijker te maken) of klitten (juist de nabijheid opzoeken). Hoe dan ook: ook dit is vaak een wat onrustige fase! De groep kijkt terug op wat is geweest en er wordt ook vooruitgekeken op wat gaat komen. De kinderen voeren gesprekken over afscheid nemen en verzamelen herinneringen.

 

Volgende keer leest u in blog 2 meer over het rondje van de contactpersoon. In blog 3 staat de Week tegen Pesten centraal.

 

Vera Mommers, leerkracht groep 6

5 septemberLees verder
Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren